Regulamin świadczenia usług drogą elektronicznąDefinicje
Serwis serwis internetowy mojeanalizy.pl, działający pod adresem https://mojeanalizy.pl/
Regulamin niniejszy Regulamin
Użytkownik każdy podmiot odwiedzający Serwis, w szczególności każda osoba fizyczna korzystająca z usług udostępnionych przez Usługodawcę w Serwisie w imieniu lub na rzecz innych osób fizycznych, osób prawnych lub innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej.
Operator Płatności PayPro S.A. (NIP: 7792369887, REGON: 301345068, KRS 0000347935)

Właścicielem Serwisu (dalej nazywanym Usługodawcą) jest firma:
Nazwa firmy Paweł Kamiński | „TIPI Software” | Automatyzacja, badania, analityka, prace rozwojowe
Adres do doręczeń ul. Koniecpolskiego 2A/9, 78-100 Kołobrzeg
NIP 6711809319
REGON 380469449
Mail office@tipi.software
Działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr 000986201 wydanego przez Urząd Miasta Poznania.

§1 Rodzaj i zakres usług
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę usługi drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem Serwisu.
2. Usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu obejmują:
a) usługi w zakresie korzystania z aplikacji internetowych,
b) usługi komunikacyjne polegające na umożliwieniu na żądanie Użytkownika komunikacji z Usługodawcą lub innymi użytkownikami Serwisu, świadczone w szczególności za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub forów dyskusyjnych,
c) usługi informacyjne, w szczególności usługi sklasyfikowane w 63.99.Z PKD.
3. Usługodawca świadczy usługi za pomocą Serwisu wyłącznie niekonsumentom, tj. osobom dokonującym czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Użytkownik korzystający z Serwisu jako konsument nie może nabyć usług płatnych.
4. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Użytkowników na podstawie Regulaminu z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą i możliwościami technicznymi.

§2 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Warunkiem korzystania z płatnych usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie.
2. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę Użytkownik musi spełniać następujące wymagania techniczne:
a) połączenie z siecią Internet o minimalnej prędkości: 1 MB/s Download, 256 kB/s Upload;
b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www z włączoną obsługą JavaScript oraz akceptująca cookies.
c) aktualnie wspierane przeglądarki: Firefox , Opera, Chrome, IE 7-8-9
d) urządzenie o minimalnych wymaganiach sprzętowych:
• Procesor 1GHz
• Pamięć RAM 512 MB
• System operacyjny: Windows, Linux
• Rozdzielczość ekranu: minimum 1024x768 pikseli.
3. Prędkość transmisji Danych do i od Aplikacji uzależnione jest od prędkości łącza internetowego wykorzystywanego przez Użytkownika, wobec czego Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prędkość Transmisji Danych.
4. Warunkiem korzystania z usług Usługodawcy jest posiadanie poczty elektronicznej. Użytkownik jest zobowiązany podawać adres poczty elektronicznej, której jest w prawnym posiadaczem. W przypadku, gdy Użytkownik nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu oraz zastrzega, że jakość świadczonych w Serwisie usług może ulec obniżeniu.
5. Zakazane jest przetwarzanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, w szczególności ich publikowanie na Serwisie lub przesyłanie do baz danych Serwisu.
6. Zakazane jest podejmowanie przez Usługobiorcę działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu.
7. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać informacji i danych w formie, która mogłaby stanowić działalność konkurencyjną wobec działalności Usługodawcy.
8. Usługodawca zastrzega, a Użytkownik akceptuje, że Serwis może być niedostępny przez okres:
a) niezbędny do wprowadzenia zmian, przeprowadzenia testów lub usunięcia awarii w Serwisie;
b) niezbędny do usunięcia awarii przez zewnętrznych dostawców usług Fundacji, które to usługi są niezbędne dla działania Serwisu (w szczególności usług hostingowych);
c) niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej.

§3 Odpowiedzialność
1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, chyba że są one wynikiem działania Użytkownika, niedochowania przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, działania osób trzecich za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności lub powstałych w wyniku siły wyższej albo gdy nie można przypisać Usługodawcy winy za spowodowanie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.
2. W trakcie rejestracji lub zamówienia usługi płatnej Użytkownik zobowiązany jest do podania wszystkich wymaganych przez Usługodawcę, zgodnych z prawdą, danych. Usługodawca może odmówić rejestracji lub przyjęcia zamówienia, jeżeli Użytkownik nie spełnia warunków wynikających z Regulaminu, a w szczególności podał w trakcie rejestracji nieprawdziwe lub niekompletne wymagane dane lub nie istnieją możliwości techniczne świadczenia na rzecz Użytkownika usługi przez Usługodawcę.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia w przesyłaniu plików, mogące wynikać z przyczyn leżących po stronie operatora lub dostawcy usług internetowych pośredniczącego w transmisji danych.
4. Usługodawca korzysta z systemów wspomagających wykrywanie błędów lub wewnętrznych sprzeczności, jak również z testów potwierdzających poprawność działania Serwisu, dzięki czemu prawdopodobieństwo wystąpienia błędu jest na minimalizowane. Oprogramowanie będące częścią Serwisu składa się jednak z podzespołów na różnym etapie rozwoju, w tym podzespołów znajdujących się w fazie testów. W szczególności Usługodawca nie gwarantuje kompletności danych. Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje przedmiotowe uwarunkowania.
5. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek nieprawidłowości Usługodawca koryguje działanie Serwisu bez zbędnej zwłoki z zachowaniem należytej staranności.

§4 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną nie wymagających płatności następuje z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę̨ z danej usługi odbywa się̨ na zasadach wskazanych w Regulaminie, a w określonych przypadkach również̇ na podstawie szczegółowych zasad świadczenia usług, jeśli zostały one wprowadzone przez Usługodawcę.
2. Usługobiorca nieposiadający konta w Serwisie może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej usługi nie wymagającej płatności. W przypadku opuszczenia Serwisu przez Użytkownika, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa powyżej, rozwiązuje się̨ automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń́ stron.
3. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną wymagających płatności następuje z chwilą akceptacji warunków świadczenia usługi i wykonania płatności za usługę.
4. Przed złożeniem zamówienia na powyższą usługę Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z wybranym przez siebie zakresem zamówienia, ceną za usługę oraz treścią Regulaminu, a także do wypełnienia formularza zamówienia zgodnymi z prawdą informacjami oraz zaznaczenia wyboru oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią Regulaminu i jego akceptacji. W celu zamówienia usługi Użytkownik musi zaakceptować postanowienia Regulaminu. Wyrażone przez Użytkownika zgody oraz chęć zamówienia usługi może być w każdym czasie wycofana do czasu zapłaty za usługę.
5. Po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, wypełnieniu wymaganych pól formularza i kliknięciu przycisku zapłaty Użytkownik zostaje przekierowany do strony internetowej Operatora Płatności celem opłacenia usługi. Na stronie internetowej Operatora Płatności Użytkownik powinien wypełnić udostępniony przez Operatora Płatności formularz oraz opłacić usługę.
6. Usługodawca wystawia faktury VAT z tytułu korzystania z usług płatnych wyłącznie na podstawie danych przekazanych przez Użytkownika. Za zgodność tych danych ze stanem faktycznym odpowiada wyłącznie Użytkownik. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie faktur elektronicznych.
7. Rozwiązanie zawartej umowy świadczenie usługi drogą elektroniczną wymagających płatności następuje tylko w trybie postępowania reklamacyjnego.

§5 Tryb postępowania reklamacyjnego
1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: office@tipi.software.
3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Użytkownika.
4. Prawidłowa reklamacja powinna zawierać:
a) adres e-mail składającego reklamację,
b) dane podane przy składaniu reklamowanego zamówienia, pozwalające na identyfikacje zamówienia, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko albo nazwę podane przy składaniu reklamowanego zamówienia,
c) numer zamówienia,
d) opis problemu będącego przedmiotem reklamacji,
e) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.
5. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi składającego reklamację, za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając odpowiedź na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
6. W przypadku gdy reklamacja nie spełnia opisanych wyżej warunków Usługodawca poinformuje reklamującego o konieczności jej uzupełnienia pod rygorem nie poddania reklamacji pod rozpoznanie. Usługodawca może wymagać do rozpatrzenia reklamacji dodatkowych informacji lub dokumentów, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem reklamacji.
7. W przypadku nie uzupełnienia braków w terminie 14 dni, Usługodawca pozostawi reklamację bez rozpoznania.

§6 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2020 r.
2. Regulamin podawany jest przez Usługodawcę do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich w Serwisie w formie, która umożliwia ich pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
3. W przypadku Umowy zawartej w formie elektronicznej w trybie rejestracji lub złożenia zamówienia na usługi płatne, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Cennikiem i je zaakceptować przed rejestracją lub przed złożeniem zamówienia.
4. Usługodawca ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości Serwisu, ograniczenia dostępności Serwisu oraz wycofania Serwisu.
6. Usługodawca może zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę lub Usługodawcę.
7. W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a postanowieniami umowy zawartej indywidualnie z Użytkownikiem, pierwszeństwo mają postanowienia umowy.
8. Spory sądowe z konsumentami podlegają właściwości sądów powszechnych właściwych miejscowo zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Spory sądowe z przedsiębiorcami podlegają właściwości sądów powszechnych właściwych miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.